Betalingsvoorwaarden

 

  1. De declaraties van de osteopaat voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te  worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  2. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de osteopaat gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar  verschuldigde rente.
  3. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de osteopaat gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.
  4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de osteopaat zich het recht voor het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen bij de patiënt